Casino Malaysia

Terma & Syarat
 • BetAsia ("Kasino dalam Talian") adalah sebuah kasino dalam talian yang dimiliki dan dikendali oleh Betasia.net. (selepas ini secara berasingan and keseluruhannya, dikenali sebagai “BetAsia”, "Kasino dalam Talian" atau “Laman Portal”). Anda telah membentuk satu persetujuan antara Anda dengan pihak kasino dalam talian apabila Anda melayari laman web ini di mana Anda akan diikat oleh terma dan syarat yang terkandung di sini. Anda bersetuju dengan pengikatan antara Anda dengan pihak kasino dalam talian dan persetujuan ini adalah satu-satunya dokumen yang mengawali hubungan Anda dengan kasino dalam talian selain daripada semua perjanjian, pernyataan dan keterangan yang lain.
 • Apabila anda mengisi sebarang butiran peribadi, dan/atau sedang mengguna sebarang produk mainan di laman web kami, ataupun membuka akaun pemain di laman BetAsia. Anda bersetuju bahawa:
  1. Anda telah memahami dan menerima terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung dalam persetujuan ini;
  2. Anda memahami dan menyetujui bahawa penggunaan produk dan/atau servis kasino dalam talian, kandungan BetAsia adalah atas risiko Anda sendiri dan anda, serta produk dan/atau servis kasino dalam talian, isi Kandungan dan maklumat yang disediakan oleh BetAsia berdasarkan "sedia ada" dan " sebagaimana tersedia".
  3. Anda mampu berfikir secara waras dan bertanggungjawab terhadap perbuatan sendiri, serta boleh membentuk satu persetujuan yang berkuatkuasa di sisi undang-undang dengan kami;
  4. Anda bersetuju untuk terikat dengan peraturan yang bersesuaian dengan permainan-permainan atau produk mainan yang Anda sedang bermain; dan
  5. Anda tidak akan akses ke laman kami dari negara di mana kami telah menghadkan pengaksesan demi dasar perdagangan atau perundangan.
 • Terma-terma ini akan diperdahulukan apabila berlakunya apa-apa ketidakkonsistenan di antara terma-terma dan sebarang kandungan yang terkandung dalam peraturan permainan, atau sebarang dokumen lain yang merujuk kepada kandungan yang terkandung di bagian berikut.
 • Berikutan dengan persetujuan awal Anda, kami akan cuba berusaha sedaya upaya dalam memastikan bahawa Anda akan dimaklum mengenai sebarang pengemaskinian bagi bahan-bahan kemudiannya yang berkaitan dengan terma-terma. Walau bagaimanapun, Anda seharusnya menyemak terma-terma ini dari semasa ke semasa bagi sebarang pengemaskinian kerana penerusan penggunaan laman web, produk mainan atau perkhidmatan oleh Anda akan dianggap bahawa Anda bersetuju untuk terikat dengan versi terma dan syarat terkini.
 • Kami akan memaklumkan kepada Anda melalui salah satu cara berikut dalam keadaan di mana kami bercadang membuat perubahan-perubahan penting:
  1. e-mel (menghantar emel ke alamat emel terkini yang telah dibekalkan oleh Anda kepada kami); dan/atau
  2. membuat pengumuman di laman web; dan/atau
  3. sebarang cara pemberitahuan yang bersesuaian.
 • Sekiranya Anda tidak menerima sebarang pemberitahuan mengenai perubahan yang telah digubah dalam terma-terma. Anda seharusnya menghentikan penggunaan Anda terhadap produk mainan dan perkhidmatan kami. Sebarang tagan atau wang pertaruhan yang diterima, sebelum pengumuman mengenai perubahan terma-terma, akan tertakluk kepada versi terma bersesuaian semasa Anda meletakkan tagan/wang pertaruhan yang diterima pada ketika itu.
 • BetAsia berpegang teguh pada peraturan dan regulasi yang dikemukakan dari sudut pekongsi-pekongsi kami. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan atau pertikaian yang melibatkan peraturan dan regulasi tersebut di atas, kami akan menyampaikan pengaduan Anda kepada pasukan sokongan perkhidmatan berkenaan dan mencuba sedaya upaya kami dalam mengendalikan situasi serta memastikan bahawa pemain-pemain kami akan dimaklumkan mengenai keputusan aduan. BetAsia berhak mengikut keputusan muktamad yang dilakukan oleh pekongsi-pekongsi kami disebabkan oleh kewajipan kami.
 • Anda dikehendaki membuka satu akaun pemain dengan BetAsia demi untuk bermain atau bertaruh di laman web kami. Anda dikehendaki membekalkan butiran peribadi yang sah dan tepat di mana termasuk nama penuh Anda, tarikh kelahiran, telefon nombor dan alamat emel dalam proses pendaftaran akaun pemain Anda. Jika pihak kasino dalam talian mendapat tahu bahawa sebarang butiran peribadi yang dibekalkan oleh pendaftar adalah palsu, kami berhak menggantung akaun pemain tersebut bersama dengan perihal transaksi bagi akaun berkenaan. Pihak kasino dalam talian berhak mutlak dalam menentukan tempoh penggantungan akaun berkenaan sehingga mengenalpastikan bahawa butiran peribadi yang dibetulkan oleh pendaftar adalah sah dan tepat.
 • Anda hanya diizinkan untuk memegang satu akaun pemain di laman web ini dan butiran peribadi yang dibekalkan oleh Anda bagi akaun ini akan dikenalpasti melalui proses verifikasi kami. Jika seorang pemain didapati memegang berbilang akaun pemain, kasino dalam talian berhak untuk menangguh sebarang baki bonus tertunggak milikan pemain berkenaan dan/atau menggantung akaun pemain yang berlebihan tanpa memberi sebarang amaran.
 • Kasino dalam talian berhak secara mutlak untuk menolak sebarang permohanan pendaftaran atau menggantung hak istimewa yang dimiliki oleh pemain sedia ada dalam permainan tanpa memberi sebarang penjelasan.
 • Apabila akaun pemain Anda telah berjaya didaftarkan, Anda bersetuju untuk tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung dalam persetujuan ini dan pindaan yang dibuat dari semasa ke semasa serta peraturan-peraturan yang tertera dalam permainan-permainan kasino dalam talian.
 • Penggunaan kasino dalam talian dihadkan kepada pemain-pemain yang berumur 18 tahun dan ke atas atau telah mencapai umur sah dalam bidang kuasa negara masing-masing, bergantung kepada yang mana patut diutamakan.
 • Penggunaan kasino dalam talian dihadkan kepada pemain-pemain yang menghuni di negara-negara yang tidak mengharamkan aktiviti perjudian dalam talian melalui penggunaan perisian dalam bidang kuasa.
 • Sebelum memulai pertaruhan, Anda bertanggungjawab untuk mengenalpastikan bahawa melakukan kegiatan perjudian dalam talian adalah sah di sisi undang-undang negara kediaman Anda, dan seharusnya menjadi kewajipan Anda dalam menentukan sama ada negara kediaman Anda mempunyai bidang kuasa untuk menentukan kesahan perjudian dalam talian. Anda hendaklah sepenuhnya bertanggungjawab terhadap sebarang kekeliruan akibat daripada ketidaktentuan kesahan perjudian dalam talian di bidang kuasa negara kediaman Anda.
 • Kegunaan kasino dalam talian untuk tujuan perdagangan ditegah secara tegas. Kasino dalam talian ini hanya untuk kegunaan perseorangan sahaja.
 • Anda dengan jelas memahami bahawa Anda mungkin menghadapi risiko kehilangan wang melalui penggunaan kasino dalam talian. Dan Anda bersetuju untuk menanggung segala tanggungjawab terhadap kerugian Anda. Adalah ini Anda bersetuju bahawa kasino dalam talian berhak untuk menghadkan jumlah dan/atau menolak wang pertaruhan Anda. Jika berlaku sebarang pertikaian berhubung dengan wang pertaruhan atau hadiah kemenangan, keputusan yang diputuskan oleh kasino dalam talian adalah muktamad.
 • Anda hendaklah sepenuhnya bertanggungjawab untuk membayar sebarang cukai dan bayaran yang dikenakan bagi hadiah kemenangan yang diperoleh melalui penggunaan kasino dalam talian. Jika hadiah kemenangan boleh dikenakan cukai dalam bidang kuasa negara kediaman Anda, Anda dikehndaki mengambil tahu dan melaporkannya kepada badan berkanun berkenaan.
 • Terma-terma ini akan dijadikan sebagai rujukan bagi istilah pertaruhan atau perjudian tertentu. Jika Anda tidak pasti maksud bagi sebarang istilah pertaruhan atau perjudian sila hubungi khidmat pelanggan BetAsia untuk keterangan selanjutnya dan Anda tidak patut melakukan pertaruhan dalam mana-mana permainan atau aktiviti pertaruhan sehingga Anda berkeyakinan bahawa Anda betul-betul memahami istilah perjudian atau pertaruhan berkenaan.
 • Kami tidak memikul sebarang kewajipan dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada Anda jika Anda bertaruh dalam mana-mana permainan atau aktiviti melalui produk-produk mainan atau perkhidmatan kami dalam keadaan di mana tidak pasti maksud bagi mana-mana istilah perjudian atau pertaruhan.
 • Penggunaan peranti-peranti elektronik, mekanikal, robotik atau yang lain untuk membuat keputusan pertaruhan secara automatik adalah dilarang sceara tegas. Jika kasino dalam talian mengesan bahawa pemain telah mencabuli terma ini, antara tindakan-tindakan yang akan diambil termasuk pemain tersebut akan diharamkan daripada menyertai promosi-promosi pada masa kelak dan/atau memberhentikannya dari permainan, hadiah kemenangan bersih akan dirampas, serta membekalkan maklumat sebegini kepada pangkalan data dalam kasino industri untuk pengharaman pemain. Kami berhak untuk membatal, menolak dan tidak menerima sebarang wang pertaruhanan yang diletakkan oleh pemain disyaki melakukan kegiatan pertaruhan abnormal/luar aturan atau menggunakan kecerdasan buatan (bots).
 • Adalah mustahak bagi Anda mengetahui perihal mengenai nama pengguna dan kata laluan seperti berikut:
  1. nama pengguna dan kata laluan yang Anda terpilih untuk pengaksesan mesti dijaga dengan sebaik-baiknya oleh diri Anda sendiri;
  2. jika Anda mensyaki bahawa seseorang mungkin mengetahui kata laluan Anda, Anda boleh menukar kata laluan Anda pada bila-bila masa, dengan hanya klik pada Akaun Saya apabila log masuk ke dalam antara muka permainan;
  3. kehilangan atau terlupa kata laluan boleh diset semula melalui laman web atau khidmat pelanggan pada bila-bila masa, dan Anda dikehendaki membekalkan butiran tambahan dalam proses pengenalpastian apabila akaun pemain Anda telah berjaya diset semula.
 • Berhati-hati apabila memilih butiran peribadi yang berkemungkinan diketahui oleh ahli keluarga anda, terutama sekali kanak-kanak atau sesiapa yang berada di bawah umur 18 tahun. Mana-mana pihak ketiga, termasuk barangsiapa yang berada di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan menggunakan akaun pemain Anda serta tidak boleh mewakili Anda untuk menerima sebarang hadiah kemenangan.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab jika Anda mendedahkan nama pengguna, kata laluan, atau nombor akaun Anda kepada pihak yang lain. Jika pihak ketiga mengetahui nama pengguna, kata laluan atau akaun nombor Anda, wang pertaruhanan yang diletakkan olehnya melalui akaun pemain Anda akan dianggap sah. Walau bagaimanapun, jika Anda mempercayai bahawa akaun pemain Anda telah dikompromi, sila hubungi khidmat pelanggan kami secepat mungkin.
 • Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan bahawa butiran yang dibekalkan oleh Anda kepada kami adalah tepat dan terkini, serta memaklumi kami secepat mungkin sekiranya terdapat sebarang pengemaskinian. Jika Anda gagal memikul tanggungjawab ini, ia boleh mengakibatkan akaun pemain Anda digantung apabila muncul percanggahan yang belum pernah dikesan selama ini dalam proses pengenalpastian yang dilakukan oleh kami.
 • Kasino dalam talian hanya menerima deposit dan mengendali pengeluaran hadiah kemenangan dengan mata wang Ringgit Malaysia (RM).
 • Deposit boleh dilakukan melalui pemindahan bank, atau ATM ataupun pembayaran dalam talian yang tidak boleh dicajkan oleh kami.
 • Dasar bagi pengeluaran dalam satu transaksi yang diamalkan oleh kami adalah RM 30,000.
 • BetAsia mengikuti garis panduan yang ketat dan selamat bagi transaksi dan baki akaun Anda hanya akan dikredit apabila deposit anda telah dikenalpastikan. Sila simpan resit bank dan ID rujukan transaksi kerana kami mungkin memerlukannya sebagai bukti transaksi.
 • Anda dinasihati supaya menghubungi wakil khidmat pelanggan kami selepas deposit anda berjaya dilakukan. Dan kami akan memindahkan baki kredit yang berpadanan ke dalam akaun pemain Anda selepas dikenalpastikan oleh kami.
 • Kasino dalam talian berhak untuk menangguh pengeluaran hadiah kemenangan sehingga identiti pemain telah jelas dikenalpasti. Pemain dikehendaki membekalkan butiran peribadi mereka yang lengkap dan terkini kepada kasino dalam talian demi untuk memenuhi tujuan tersebut di atas, yang mana termasuk nama pengguna, baki akaun pemain, nombor telefon terkini dan sebagainya. Bagi tujuan keselamatan, kami berhak untuk menolak pengeluaran jika muncul sebarang kelainan mengenai butiran yang dibekalkan dalam proses pengenalpastian.
 • Kasino dalam talian mengekalkan polisi toleransi sifar bagi kegiatan penipuan dan menggunakan pelbagai jenis ukuran dalam mengenalpastikan kelakuan tipuan. Ketika membuka akaun pemain, Anda perlu memahami bahawa baki akaun pemain Anda akan dilupus oleh kasino dalam talian akibat daripada kelakuan tipuan Anda terhadap mana-mana Pengoperasi Kasino dalam Talian atau Pembekal Perkhidmatan Bayaran. BetAsia mempunyai budi bicara mutlak untuk menangguh pengeluaran bagi akaun yang berada di dalam sebarang penyiasatan mengenai kegiatan penipuan.
 • Dalam keadaan di mana kasino dalam talian menganggap bahawa pemain-pemain terlibat diri dalam strategi atau corak permainan yang memperdaya kami, mengikut budi bicara kami, sebarang kos pengolahan mengenai akaun berkenaan akan ditolak dari jumlah bayaran muktamad sebelum akaun pemain ditutup. Anda akan dimaklum terlebih dahulu sebelum penolakan sebegini dilakukan.
 • Anda diperingatkan untuk mencetak salinan bagi data transaksi, peraturan bayaran, kaedah bayaran serta polisi pembatalan/pengembalian supaya mengelak daripada berlakunya kesalahan pemahaman.
 • Kasino dalam talian berhak untuk membuat keputusan muktamad mengenai kaedah bayaran. Kasino dalam talian berhak untuk memutuskan takrifan transaksi bersyarat berasaskan kepada setiap transaksi yang dilakukan. Pemain-pemain bersetuju bahawa mereka tidak boleh menuntut jumlah bayaran yang sepatutnya pada bila-bila masa.
 • Jumlah tagan yang anda mampu letakkan dalam pertaruhan dihadkan oleh jumlah simpanan yang terdapat dalam akaun pemain Anda. Apabila tagan anda telah diletak dan diterima oleh sistem permainan, jumlah tagan yang berpadanan akan terus dipotong dari baki sedia ada dalam akaun pemain anda.
 • Semasa melakukan kegiatan pertaruhan dalam talian, sila pastikan bahawa anda boleh memahami arahan pertaruhan dengan jelas sebelum tagan yang Anda letakkan diterima oleh kasino dalam talian. Walau bagaimanapun, bagi sebarang perletakan tagan, kami berhak untuk:
  1. menolak tagan;
  2. hanya menerima sebahagian daripada tagan yang diletakkan; atau
  3. mencadangkan saiz atau batasan bagi tagan yang terpilih.
 • Untuk sukan Parlay Campuran, had pertaruhan adalah RM 1,000 untuk setiap pertaruhan/tiket. Setiap pertaruhan/tiket mempunyai pengeluaran maksimum sebanyak RM 100,000.
 • Anda mungkin akan menghadapi keadaan di mana kami dikehendaki membekukan akaun pemain Anda untuk mencegah Anda daripada menggunakan produk-produk mainan di laman web kami, dan pada waktu yang sama, membekalkan butiran peribadi anda kepada pihak berkuasa, pengatur, parti luar yang bersesuaian, dan sebagainya. Tindakan-tindakan ini akan diambil apabila kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa akaun pemain Anda mungkin telah diguna untuk, termasuk tapi tidak terhad kepada, aktiviti-aktiviti berikut:
  1. melakukan penipuan atau cuba memfraud;
  2. melabur wang haram, yang mana berkaitan dengan dana pengganas;
  3. membahayakan kewibawaan sukan atau kegiatan yang ditawarkan oleh kami dalam pasaran pertaruhan;
  4. melibatkan diri dalam persubahatan, memanipulasi keputusan pertandingan atau sebarang bentuk penipuan dalam pertaruhan;
  5. kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa anda berada di bawah umur 18 tahun;
  6. Anda berada di bawah bidang kuasa penguatkuasaan (atau negara yang mempunyai bidang kuasa) yang berupaya mengharamkan pembekalan produk mainan atau perkhidmatan kepada Anda atau kegunaan Anda;
  7. Anda sedang cuba menggunakan produk mainan atau perkhidmatan kami dari mana-mana wilayah yang kami tidak menerima langganan;
  8. Penyalahgunaan bonus atau aktiviti-aktiviti promosi.
 • Jika penyiasatan kami sedang dijalankan dan isu-isu sebegini masih tidak terlerai, kami akan terus membekukan akaun pemain Anda, atau kami mungkin berkeputusan menutupkan akaun pemain Anda.
 • Kami berhak untuk menutup akaun pemain Anda pada bila-bila masa dengan memberikan apa-apa penjelasan.
 • Anda boleh menutup akaun pemain Anda pada bila-bila masa selagi Anda tiada bayaran tertunggak di kasino dalam talian. Jika Anda bercadang untuk menutup akaun pemain Anda, Anda boleh menghubungi kami melalui emel atau menggunakan butiran maklumat yang terdapat di bagian Hubungi Kami. Sekiranya anda bercadang memulakan semula kegiatan pertaruhan dalam talian dengan kami, akaun pemain yang dimiliki oleh Anda sebelum ini akan diaktifkan semula kerana Anda tidak dibenarkan membuka akaun pemain baru.
 • Apabila kami menerima pengesahan Anda bagi penutupan akaun pemain Anda, Anda akan menerima jumlah baki simpanan sedia ada dalam akaun pemain Anda atas permintaan Anda melalui kaedah bayaran yang ditentukan oleh kami. Jika akaun pemain Anda masih mempunyai tagan tertunggak pada masa penutupan, yang mana keputusan belum diketahui, dan sekiranya menang taruhan pada waktu kelak, jumlah hadiah kemenangan akan dikredit kepada Anda atas permintaan selepas aktiviti pertaruhan berkenaan berakhir.
 • Anda bersetuju bahawa Anda tidak akan membuat sebarang caj balik, bayaran balik atau pembatalan sebarang deposit ke dalam akaun pemain Anda .Sekiranya ia berlaku, Anda bersetuju untuk membayar balik dan memapas kami bagi deposit yang tidak terbayar, termasuk sebarang perbelanjaan yang telah kami dahulukan dalam proses mengutip deposit anda. Anda telah bersetuju bahawa caj balik bagi sebarang dana deposit yang sah akan dianggap sebagai tindakan pencabulan terhadap terma dan syarat yang terkandung di sini serta membolehkan kami menutup akaun pemain Anda serta menamatkan perhubungan kami.
 • Anda bertanggungjawab untuk memaklum kami jika Anda mendapati bahawa jumlah kredit yang dikredit ke dalam akaun pemain Anda adalah salah atau jumlah potongan tagan adalah tidak betul. Kami berhak mengembali kredit sebegini dan/atau mengambil balik jumlah sebegini dari Anda, bersertakan faedah, semasa permohonan pengeluaran. Jika Anda meletakkan tagan dengan menggunakan jumlah kredit yang salah dikredit ke dalam akaun pemain Anda, atau di mana jumlah tagan tidak dipotong, kami boleh membatalkan tagan sebegini dan mengambil balik sebarang hadiah kemenangan. Jika perlu, kami juga berhak untuk mengimbanginya dengan jumlah deposit atau hadiah kemenangan yang kemudian diperoleh oleh Anda melalui atau daripada kami demi untuk menebus kerugian kami.
 • Kami tidak sekali-kali akan menanggung jawab untuk Anda jika:
  1. Isu-isu berkaitan akaun penjelasan (atau unsur-unsur perkhidmatan yang lain) yang diakibatkan oleh keralatan yang berlaku pada sistem, salah faham dalam komunikasi, pepijat atau virus komputer; atau
  2. Kerosakan pada peralatan atau perisian komputer yang boleh menyebabkan kehilangan data oleh Anda.
 • Kami juga berhak untuk memansuhkan semua kandungan permainan yang terjejas dan mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya untuk membetulkan kesilapan sebegini. Walau bagaimanapun, kami tidak perlu bertanggungjawab untuk menyandar sebarang rangkaian dan/atau sistem atau perkhidmatan-perkhidmatan yang serupa.
 • Anda bersetuju bahawa kami tidak perlu bertanggungjawab bagi sebarang bentuk kerugian, termasuk kerugian hadiah kemenangan yang diakibatkan oleh laman web, atau produk-produk mainan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan semasa dalam pengendalian yang disebabkan oleh, tapi tidak terhad kepada perkara-perkara yang berikut:
  1. sebarang gangguan atau pelengahan yang berlaku dalam proses pengendalian atau penghantaran;
  2. keralatan yang berlaku pada sistem, kesilapan yang terdapat dalam perisian, pepijat, virus atau kerosakan yang lain (termasuk kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan);
  3. sebarang kehildangan atau kerosakan pada data atau komunikasi ataupun kegagalan talian ke talian;
  4. barangsiapa yang menyalahgunakan laman web (termasuk kandungan sepertimana yang terpapar dalam laman web ini); dan
  5. sebarang faktor-faktor yang berada di luar kawalan kami.
 • Sekiranya perkara sebegini berlaku, di mana ia berada di luar lingkungan kawalan kami maka kami tidak perlu memikul kewajipan atau tanggungjawab bagi sebarang kegagalan atau pelengahan yang berlaku dalam proses pelaksanaan. Sekiranya kewajipan kami tertimbul daripada sebarang perkara sebegini akan ditunda hingga jangka masa yang sesuai untuk mengendali perkara sebegini. Jangka masa untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan ini akan diperlanjutkan sehingga jangka masa yang sesuai bagi perkara sebegini. Kami akan berusaha sedaya-upaya untuk meneruskan pengoperasian meskipun berlaku sebarang perkara sebegini.
 • Kasino dalam talian berdedikasi dalam melaksanakan polisi yang berterusan terhadap pencegahan dan pengesanan kegiatan penipuan secara menyeluruh dalam pengendalian permainan kami. Kami tidak bertoleransi dengan sebarang bentuk kegiatan penipuan di laman web kami. Sebarang kegiatan sebegini bukan sahaja akan mengakibatkan akaun pemain ditamatkan segera, malahan sebarang hadiah kemenangan juga akan dirampas dan boleh membawakan pendakwaan sivil/jenayah kepada pemain yang didapati terlibat dengan kegiatan penipuan.
 • Anda dikehendaki membayar tuntutan, termasuk segala kos, caj atau kerugian yang kami dahulukan kepada kami, yang diakibatkan oleh Anda dalam sebarang kegiatan penipuan terhadap kami. Bayaran sebegini termasuk sebarang kerugian langsung, tidak langsung atau tuntutan. Sebarang kehilangan dalam kerugian, dan kerugian reputasi yang tertimbul secara langsung atau tidak langsung daripada kegiatan penipuan, ketidakjujuran atau jenayah yang dilakukan oleh Anda.
 • Pesubahatan berlaku apabila dua atau lebih daripada dua pemain cuba mengaut keuntungan yang tidak sepatutnya daripada pemain-pemain yang lain, melalui perkongsian pengetahuan dalam permainan atau maklumat yang lain. Anda akan dilarang daripada mengguna produk-produk mainan atau perkhidamatan kami buat selama-lamanya, dan akaun pemain Anda akan ditamat segera jika Anda berniat bersubahat atau sedang bersubahat dengan pemain-pemain yang lain.
 • Dalam keadaan di mana kami akan menjalankan penyiasatan ke atas pemain-pemain yang disyaki terlibat dalam pesubahatan apabila kami menerima aduan tercatat daripada pemain-pemain. Jika kami mengesan gejala kelakuan pesubahatan yang mensyaki, kami boleh menghentikan pemain-pemain yang disyaki daripada akses ke perkhidmatan kami, semasa dalam permainan, dan/atau menggantungkan akaun pemain mereka, mengikut budi bicara kami. Walau bagaimanapun, tidak kira dalam apa jua keadaan sekalipun, kami tidak perlu bertanggungjawab bagi sebarang bentuk kerugian yang Anda alami akibat daripada kegiatan pesubahatan atau gangguan menyalahi undang-undang yang dilakukan oleh barangsiapa melalui penggunaan produk-produk mainan atau perkhdimatan.
 • Bagi mengelakkan waswas, persubahatan termasuk pakatan secara paksaan atau terus dan diam-diam, sebagai contoh seseorang pemain berkelakuan berbeza terhadap pemain yang berlainan dalam satu permainan yang sama disebabkan oleh pengaruh luaran.
 • Anda tidak dibenarkan menggunakan sebarang aplikasi, program, perisian, atau apa-apa kelebihan yang berlainan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran untuk bermain secara automatik, termasuk dan tidak terhad kepada penggunaan robot semasa dalam mana-mana permainan kami. Sebarang penggunaan sebegini akan dianggap mengingkar mana-mana syarat ini tanpa berprasangka terhadap mana-mana pemain yang sedia ada, kami akan:
  1. memblok akses Anda ke perkhidmatan dan/atau jaringan;
  2. menghentikan akaun pemain Anda dan semua simpanan yang terdapat dalam akaun berkenaan akan dirampas.
 • Perisian permainan yang digunakan untuk akses dan bermain dalam sistem permainan mengandungi unsur-unsur yang tertentu dan khas direka untuk mengesan penggunaan sebarang aplikasi, program atau perisian yang boleh menjalankan permainan secara automatik di laman web kami. Penggunaan perisian “bot” (kecerdasan buatan) adalah bertentangan terma-terma kami maka kami menganggap bahawa tindakan sebegini adalah tindakan yang memudaratkan pemain-pemain yang lain.
 • Kasino dalam talian mengambil berat terhadap keselamatan pemain dan menjamin bahawa butiran peribadi dan maklumat kewangan Anda akan dipelihara dan dijaga ketat sepanjang masa. Kami menggunakan protokol keselamatan piawaian industri (termasuk 128bit, SSL-teknologi penyulitan data) untuk memastikan bahawa semua transaksi, termasuk transaksi deposit dan pengeluaran akan selamat dan lancar dijalankan.
 • Semua transaksi kewangan yang dijalankan dan diproses oleh perantaraan bil terkini hari ini. Kesemua teknologi ini boleh melindungi butiran maklumat Anda daripada dipintas oleh sesiapa serta ia hanya boleh dipindah antara Anda dengan BetAsia. Kami menjamin bahawa kami tidak akan membekalkan sebarang butiran maklumat peribadi Anda kepada mana-mana pihak ketiga.
 • Kami akan menawarkan pelbagai promosi dan tawaran kepada pemain-pemain baru dan/atau sedia ada dari semasa ke semasa.
 • Jika muncul ketaksaan antara terma-terma dan peraturan tertentu dalam promosi, terma promosi akan diutamakan.
 • Kecuali dinyatakan dalam terma jika tidak tawaran-tawaran promosi ini adalah dihadkan kepada seorang pemain untuk sekali sahaja.
 • Pemain tidak boleh memohon pengeluaran bagi sebarang hadiah kemenangan sehingga memenuhi semua peraturan penyertaan atau kehendak bonus individu. Jika tidak BetAsia akan menganggap bahawa jumlah hadiah kemenangan berkenaan dibatalkan.
 • Kami berhak untuk membatalkan bonus jka disyaki berlakunya sebarang penyalahgunaan berkaitan dengan promosi-promosi.
 • Pekerja-pekerja BetAsia dan pemain keluarga mereka serta sekutu atau pekongsi BetAsia tidak dibenarkan menyertai dalam mana-mana promosi ini.
 • Semua deposit mesti dituntut sebelum memulai permainan. Jika tidak pemain tidak layak menerima ganjaran bonus selepas permainan dimulakan.
 • Sila mengambil perhatian bahawa bonus bagi Deposit Permulaan tidak boleh dibatalkan selepas ia dituntut.
 • Jika Anda memenangi sejumlah hadiah kemenangan yang kasino dalam talian menganggap berbaloi untuk melakukan publisti, Anda bersetuju untuk menawarkan diri Anda bagi sebarang aktiviti untuk publisti sebegini yang diaturkan oleh kasino dalam talian.
 • Semua bonus yang dikredit hanya untuk tujuan bertaruh sahaja, dan Anda tidak boleh menunaikan bonus sebegini. Anda hanya boleh mengeluarkan hadiah kemenangan Anda. Anda dikehendaki memenuhi syarat pertaruhan dengan bonus yang diganjar demi untuk menunaikan sebarang jumlah hadiah kemenangan dari akaun pemain Anda. (Jumlah tagan akan ditentukan secara khusus dalam promosi-promosi yang berlainan mengikut situasi)
 • Untuk melayakkan diri menerima bonus-bonus promosi, Anda dikehendaki melakukan deposit sekurang-kurangnya RM 50.
 • Dalam keadaan di mana jika deposit yang dilakukan oleh Anda tidak dapat dikenalpasti oleh kami (contohnya, melalui Western Union), Anda akan dikehendaki membuktikan bahawa Anda telah berumur sah dan butiran pendaftaran bagi akaun pemain Anda adalah tepat. Anda juga akan dikehendaki untuk faks kami salinan fotostaat kad pengenalan/buku pasport, lesen memandu, atau kesemuanya kepada kami.
 • Caj yang dikenakan bagi pengeluaran hadiah bonus dari semua aktiviti promosi seharusnya ditanggung oleh pemain sendiri.
 • Bagi pemain-pemain yang mempunyai lebih daripada satu pengeluaran tertunggak dalam akaun pemain mereka, tidak layak untuk menerima bonus atau menyertai aktiviti-aktiviti bonus, sehingga pengeluaran berkenaan telah diproses atau dibatalkan. Sekira berlakunya pelanggaran terma yang ditentukan oleh kasino dalam talian, boleh mengaktibatkan hadiah kemenangan pemain berkenaan dirampas.
 • Sila mengambil perhatian bahawa 25% daripada jumlah tagan yang diletakkan dalam sebarang permainan Poker P ai Gow dan Rulet (dalam keaneka-ragaman), bersama dengan 50% daripada jumlah tagan yang ditempatkan dalam permainan RNG & Slot akan dikira dalam jumlah tuntutan pusingan.
 • Hanya taruhan yang sah akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran. Semua taruhan seri, taruhan yang dibatalkan atau tidak berlaku, taruhan atas kemungkinan kurang dari Euro 1.50 or Asia 0.5, serta taruhan yang dipasang pada kedua-dua kemungkinan dalam satu pertandingan tidak akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran.
 • Dengan menyertai dalam aktiviti-aktiviti promosi, pemain bersetuju bahawa tertakluk kepada terma dan syarat serta peraturan permainan yang tersedia ada dalam mana-mana aktiviti promosi.
 • BetAsia berhak untuk mengubah terma-terma dan peraturan-peraturan permainan pada bila-bila masa. Pemain sewajarnya memikul tanggungjawab dalam memeriksa penukaran dan pengemaskinian bagi terma-terma dan peraturan-peraturan dalam promosi.
 • Sekiranya terdapat sebarang pertikaian mengenai terma dan syarat, keputusan yang ditentukan oleh kasino dalam talian adalah muktamad.
 • Jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai terma & syarat kami, keselamatan laman web, produk mainan atau perkhidmatan kami, sila hubungi pegawai khidmat pelanggan kami.